Santa Cruz de Tenerife mag verkeer niet verbieden vanwege vervuiling, oordeelt rechtbank

Santa Cruz de Tenerife -druk verkeer

Rechtbank verbiedt Santa Cruz de Tenerife om verkeer te beperken vanwege vervuiling

Het Hooggerechtshof van de Canarische Eilanden heeft delen van de verkeers- en veiligheidsverordening van de gemeente Santa Cruz de Tenerife opgeschort. De opgeschorte artikelen gaven Santa Cruz de bevoegdheid om verkeer van voertuigen te beperken vanwege milieuredenen, inclusief het instellen van een zogenaamde “Zona Urban” voor voetgangers.

Uitspraak Hooggerechtshof

In een uitspraak op 24 april jongstleden, verleende het Hooggerechtshof van de Canarische Eilanden (TSJC) een verzoek van de buurtvereniging Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén. Zij hadden gevraagd om vijf artikelen van de verkeersverordening, gepubliceerd op 17 januari 2024, op te schorten.

Het Hof oordeelde dat er een redelijke kans is dat de vereniging in het gelijk zal worden gesteld. De proceskosten komen voor rekening van de gemeente Santa Cruz de Tenerife.

Opgeschorte bevoegdheden Santa Cruz

De opgeschorte artikelen gaven de gemeente onder meer de bevoegdheid om bepaalde voertuigen de toegang tot bepaalde delen van de wegen te verbieden (artikel 6). Ook mocht de gemeente om milieu- of volksgezondheidsredenen parkeren of toegang tot bepaalde zones verbieden, met uitzondering van voertuigen met milieustickers (artikel 10).

Verder zijn artikelen opgeschort die betrekking hebben op het verbieden van toegang, verkeer en parkeren voor bepaalde voertuigen in voetgangerszones (artikelen 20, 21 en 22). Ook het beperken van de toegang voor bepaalde voertuigen in voetgangerszones (artikel 22), en de instelling van het stedelijk gebied (artikel 24).

Onvoldoende onderbouwing

De buurtvereniging voerde aan dat de genoemde bepalingen in strijd zijn met het rechtszekerheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. Ook zou de verplichte rapportering ontbreken.

Het Hof stelt dat de gemeente onvoldoende heeft aangetoond dat bij de voorbereiding van de verordening alle verplichte rapporten zijn opgesteld. Er is onvoldoende inhoud in de effectbeoordeling van de regelgeving, aldus het Hof. De gemeente heeft geen direct bewijs geleverd van het bestaan en de toereikendheid ervan.

Evenzo herinnert het Hooggerechtshof van de Canarische Eilanden eraan dat deze zelfde verordening reeds nietig is verklaard bij arrest van 23 september 2020 wegens het weglaten van het verplichte advies van de informatieve commissie.

Algemeen belang het best gediend met opschorting

Het Hof is van mening dat het algemeen belang het best gediend is door de betwiste bepalingen voorlopig op te schorten. Het besluit van de gemeente om een nieuw stadsmodel op te leggen, zoals beoogd in de bestreden verordening, moet in overeenstemming met de wet worden geformaliseerd.

Bezwaren buurtvereniging

De buurtvereniging tekende beroep aan tegen de genoemde artikelen van de verordening op grond van een schending van het rechtszekerheidsbeginsel door het gebrek aan specificiteit in maatregelen, zoals de mogelijkheid voor de gemeenteraad om de toegang tot bepaalde wegen te verbieden zonder de redenen en gevallen te specificeren.

Ook ziet de vereniging een duidelijke schending van het evenredigheidsbeginsel wanneer voertuigen op basis van milieustickers wordt verboden om op bepaalde wegen te parkeren of deze te betreden.

Verder is onduidelijk wat precies het toepassingsgebied is van de voorrangszones voor voetgangers, waar ook de toegang van voertuigen van bewoners, burgers en handelaars wordt verboden.

Onduidelijkheid rond “la Zona Urban”

Wat betreft de “Zona Urban” (de stedelijke zone), een exclusieve voetgangerszone die de gemeente wil instellen met toegangscontrole, signaleert de vereniging eveneens onduidelijkheid over het toepassingsgebied. Dit ondanks dat het een duidelijke beperking van rechten inhoudt door bepaalde voertuigen de toegang te ontzeggen.

Bovendien, zo stelt de vereniging, is een schatting nodig van de kosten die de “Zona Urban” met zich meebrengt. Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ook interessant om weten…