EU verlengt COVID-certificaat tot juni 2023

EU verlengt COVID-certificaat

EU verlengt Covid-cerificaat tot 30 juni 2023

De Raad van de EU heeft zijn goedkeuring gegeven aan de verlenging van het digitaal EU-covidcertificaat met nog eens een jaar, tot juni 2023, een maatregel die in februari jongstleden door de Europese Commissie was voorgesteld.

Op 7 maart heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie (Coreper) formeel zijn goedkeuring verleend aan het onderhandelingsmandaat van de Raad met het Europees Parlement voor de verlenging van de verordening, waarin thans is bepaald dat het certificaat op 30 juni 2022 verstrijkt.

Op 3 februari 2022 heeft de Europese Gemeenschap voorgesteld de verordening met een jaar te verlengen tot 30 juni 2023. Zij had ook andere specifieke wijzigingen aangebracht om het scala van toegestane antigeentests uit te breiden en vaccinatiecertificaten mogelijk te maken. Bron

Wat houdt de verordening precies in?

De commissie heeft het digitale EU-Covid-certificaat ingesteld omdat er sprake zou zijn van “een ernstige pandemie” die een buitengewone bedreiging voor de volksgezondheid zou vormen. Daarom werden reisbeperkingen ingesteld. Met een EU-Covid-certificaat kunnen EU-burgers dan toch nog reizen.

Het certificaat kan worden afgegeven aan burgers die gevaccineerd, genezen of getest zijn. Het is aan de lidstaten zelf hoe ze het nationaal invullen (1G, 2G of 3G). De commissie stelt dat de optie ‘gevaccineerd’ superieur is waar het gaat om het voorkomen van ernstige ziekte. Dit wordt niet onderbouwd. Er wordt verwezen naar een stuk dat zich baseert op modellen en de mening van experts.

Dat er ook onderzoek is dat aantoont dat ‘genezen’ – dus natuurlijke immuniteit – superieur is aan ‘gevaccineerd’ wordt buiten beschouwing gelaten

Over de betrouwbaarheid van ‘de modellen’ in deze tijd hoeven we niet uit te weiden en voor elke mening is wel een expert te vinden die deze verkondigt. Dat er ook onderzoek is dat aantoont dat ‘genezen’ – dus natuurlijke immuniteit – superieur is aan ‘gevaccineerd’ wordt buiten beschouwing gelaten.

Het gaat in de verordening om de beperkingen van het reisverkeer om de verspreiding van het virus te beperken. De commissie stelt dat vaccineren de oplossing is. Inmiddels is voldoende aangetoond dat ook gevaccineerde burgers het virus kunnen overdragen. Het certificaat zal dus niet het beoogde effect kunnen hebben.

De verordening roept door de nadruk op vaccineren het idee op dat de onderliggende wens ervan zou kunnen zijn om zoveel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen. Uitgaand van de inmiddels achterhaalde gedachte dat vaccineren de pandemie kan oplossen.

Inmiddels is voldoende aangetoond dat ook gevaccineerde burgers het virus kunnen overdragen

De commissie stelt dat het instellen van het EU-Covid-certificaat vorig jaar heeft geleid tot een hogere vaccinatiegraad. Daarmee geeft de commissie indirect aan dat een belangrijk doel het vaccineren van zoveel mogelijk EU-burgers is. Verder zorgt het certificaat volgens de commissie voor minder ziekenhuisopnames, minder economische verliezen (denk nog even aan de laatste Nederlandse lockdown) en vooral minder overlijdensgevallen. De onderbouwing van deze beweringen betreft wederom een analyse van theoretische modellen met schattingen van effecten.

Omikron variant

Aangezien de omikronvariant, die inmiddels verreweg dominant is, er pas sinds november 2021 is, kan dat ook niet anders. Er is nog maar heel weinig betrouwbaar onderzoek afgerond naar de effecten van de maatregelen bij deze milde variant.

Weinig aandacht is er voor de regel dat lidstaten het recht op vrij verkeer weliswaar kunnen inperken (richtlijn 2004/38/EG), maar dat deze beperkingen dan wel noodzakelijk en evenredig moeten zijn – en gebaseerd op objectieve en niet-discriminerende criteria.

Theoretisch komt er geen einde aan…

De commissie stelt voor de verordening met een jaar te verlengen. Omdat de beperkingen van het vrije verkeer (o.a. het EU-Covid-certificaat) moeten worden opgeheven zodra de epidemiologische situatie dit toelaat. Maar wanneer is dat? Naar welke criteria voor opheffing gekeken wordt, vermeldt de commissie niet. Wel dat er bezorgdheid is om de mogelijke komst van weer een nieuwe, meer zorgwekkende variant. Dit betekent dat er theoretisch geen einde is aan deze situatie. Want die bezorgdheid kan er altijd zijn.

Bijzonder detail is dat de commissie wil dat alle burgers die meedoen aan klinisch onderzoek van vaccins een EU-Covid-certificaat krijgen. Je leest het goed: ook zij die in de placebogroep zitten. Over de principes ten aanzien van besmettelijkheid en verspreiding lijkt hiermee gemakkelijk heen gestapt te worden als dat een voor de commissie wenselijk doel dient. Bron

Geef feedback over deze “goedkeuring”

Iedere burger van Europa mag zijn feedback geven via deze link over de verlenging van het EU COVID-certificaat.

Een commissie van het Europees Parlement heeft een burgerraadpleging opengesteld zodat EU-burgers daarover hun mening (in de vorm van feedback op het voorstel) kunnen geven.

Let op! Feedback slechts mogelijk tot 8 April 2022 (middernacht, plaatselijke tijd Brussel)

Naast het feit dat een reactie geven tijd kost, zie je het misschien niet zitten om enkele persoonlijke gegevens in te vullen voor het aanmaken van een account. Het vertrouwen is laag, wat gezien de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar begrijpelijk is. Toch is het belangrijk om als EU-burger nu je stem te laten horen.

Hoe kan ik mijn stem laten horen?

Het werkt als volgt. Je meldt je aan, bevestigt de aanmeldlink in je de E-mail die je ontvangt en kunt daarna inloggen om je reactie te geven op de site van de EU.

Meer uitleg op deze pagina en tevens voorbeeldtekst ter inspiratie van je feedback.

Laat je stem horen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ook interessant om weten…