Canarische Eilanden verlengen einde beperkingen tot 30 september 2022

Aangepast 15 juni 2022

Canarische Eilanden schorten beperkingen op - thumbs up

Gezondheidscrisis is voorbij

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 5 mei 2023 een einde verklaard aan COVID-19 als een noodsituatie voor de volksgezondheid van internationaal belang.

Er zijn momenteel geen beperkingen voor reizen naar de Canarische Eilanden.

Het ministerie van Volksgezondheid publiceerde zijn laatste rapport met de indicatoren van de evolutie van de pandemie op 30 juni, nadat op 4 juli het Koninklijk Besluit was goedgekeurd dat de gezondheidscrisis voorbij verklaarde. De gegevens zijn nu opgenomen in het ISCIII-document, dat de situatie van influenza en andere respiratoire virussen volgt.

Einde beperkingen Canarische eilanden verlengd tot 30 september 2022

De beperkingen zijn voorlopig opgeschort en de aanbevelingen om COVID-19 vanaf 9 juni 2022 te mijden, blijven behouden.

Gelet op de epidemiologische indicatoren op de eilanden is op donderdag 9 juni 2022 door de regeringsraad van de Canarische Eilanden besloten tot handhaving van de tijdelijke opschorting van de beperkende maatregelen ter bescherming van de gezondheid en ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19 die op de verschillende alarmniveaus van toepassing zijn.

In het BOC nummer 114 van 9 juni 2022 wordt de resolutie van het secretariaat-generaal gepubliceerd, die voorziet in de bekendmaking van de overeenkomst tot tijdelijke opschorting van de beperkende maatregelen ter bescherming van de gezondheid en ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 die van toepassing zijn op de verschillende niveaus van gezondheidswaarschuwing.

Einde van alle beperkingen op de Canarische Eilanden verlengd tot 30 juni 2022

De regering van de Canarische Eilanden heeft op 28 april zijn goedkeuring gegeven aan de verlenging van de overeenkomst waarbij de beperkende maatregelen die op alle eilanden van kracht waren, tijdelijk worden opgeschort naar gelang van de alarmfase waarin elk van de eilanden zich bevindt.

De verlenging, die zal worden bekendgemaakt in het Staatsblad van de Canarische Eilanden (BOC), zal van kracht zijn vanaf 1 mei om 00u00 tot 30 juni om 24u00, en zal op elk eiland afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat er geen significante verandering optreedt in de ontwikkelingen die wijzen op een ongecontroleerde verspreiding van SARS-CoV-2 of een verandering in de epidemiologische situatie.

Daarom blijft de beperking van het aantal personen dat mag samenkomen, opgeheven; blijven de openingstijden van horecagelegenheden en recreatiebedrijven zoals zij vóór de pandemie waren; is dansen toegestaan in discotheken, bars en karaokebars; mogen volksfeesten worden gehouden en gelden er geen capaciteitsbeperkingen voor welke activiteit dan ook.

Canarische Eilanden schorten beperkingen op

De regeringsraad van de Canarische Eilanden heeft vandaag, donderdag 24 maart, zijn goedkeuring gegeven aan een overeenkomst tot tijdelijke opschorting van de beperkingen die op alle eilanden van kracht waren, naar gelang van de alarmfase waarin elk van de eilanden zich bevond.

De opheffing van de geldende beperkingen op de Canarische Eilanden is de voortzetting van de geleidelijke en voorzichtige deëscalatie waartoe de regionale regering in februari jongstleden het initiatief heeft genomen.

Deze overeenkomst, die in overeenstemming is met de in de rest van Spanje en de buurlanden genomen maatregelen, is het gevolg van de nieuwe gezondheidssituatie als gevolg van de uitbreiding van de vaccinatie, waarbij de gevolgen van de ziekte milder zijn, terwijl uit de gegevens blijkt dat de op ons grondgebied aanwezige varianten van Omicron minder ernstig zijn, hoewel zij een hoge incidentie bij de overdracht van het virus veroorzaken.

Door deze hoge incidentie van overdracht blijven de eilanden op hun huidige alarmniveau, zonder dat de druk op de gezondheidszorg, de bezetting van conventionele of IC-bedden, toeneemt.

De tijdelijke opschorting van de beperkingen, die vrijdag 25 maart 2022, in het BOC wordt bekendgemaakt, is van kracht vanaf zaterdag 26 maart om 00u00 en stopt 30 april om 24u00. De opschorting geldt voor elk eiland, tenzij er een significante verandering optreedt in de trend die wijst op een ongecontroleerde circulatie van SARS-CoV-2 of een verandering in de epidemiologische situatie.

Er zullen bewakings- en controlestructuren blijven bestaan om toezicht te houden op de belangrijkste indicatoren teneinde veranderingen in epidemiologische patronen, het ontstaan van nieuwe varianten of een grotere druk op de gezondheidszorg op te sporen.

Op die manier kan, indien op een eiland een ongunstige ontwikkeling wordt geconstateerd, worden bepaald dat de beperkende maatregelen van wetsdecreet 11/2021 voor dat gebied opnieuw van kracht worden.

Opgeschorte maatregelen

Volgens het goedgekeurde akkoord zullen vanaf 26 maart alle maatregelen van de decreetwet 11/2021 niet langer van kracht zijn, d.w.z. die welke betrekking hebben op de capaciteit, de sluitingstijden en de beperking van het aantal toegestane personen bij samenscholingen.Voorts is niet langer voorafgaande toestemming vereist voor massale evenementen en wordt het verbod op volksfeesten en openluchtdansen opgeheven.

Het rookverbod en het verbod op de verkoop en consumptie van voedsel en drank op de openbare weg zijn eveneens opgeheven. Tenslotte zullen nachtelijke vrijetijdsbesteding, sport en culturele activiteiten onder dezelfde voorwaarden kunnen plaatsvinden als voor het uitbreken van de pandemie.

Bestaande preventiemaatregelen

Er wordt echter aan herinnerd om de bestaande aanbevelingen ter preventie van overdracht te handhaven, zoals het gebruik van mondmaskers binnen, handen wassen, ventilatie en uiterste voorzichtigheid en preventie van overdracht op kwetsbare personen.

Verandering in de nationale bewakings- en controlestrategie

De diagnostische strategie zal gericht zijn op het testen van mensen met symptomen die wijzen op ernstige COVID-19 of degenen die kwetsbaar zijn, terwijl de diagnose en bewaking van personen die in contact komen met kwetsbare bevolkingsgroepen (gezondheidswerkers en werknemers in de sociale zorg) niet alleen zal helpen om deze groep te beschermen, maar ook een beoordeling mogelijk zal maken van het niveau van viruscirculatie, veranderingen in de ernst van de ziekte en een vroege opsporing van mogelijke seizoensgebonden toenames van het aantal gevallen.

De wijziging van het toezicht behelst een wijziging van de COVID-19-bewakingsindicatoren, waarbij de indicatoren die verband houden met de druk in de zorg nu de relevante indicatoren zijn. De cumulatieve incidentie-indicatoren worden geschrapt, behalve die voor 60-plussers, en de indicatoren voor de analyse van de druk van de zorg worden uitgebreid.

Wijzigingen alarmniveaus

Vanaf komende maandag zullen vijf alarmniveaus worden gehanteerd (alarmniveaus 0, 1, 2, 3 en 4), gebaseerd op indicatoren met betrekking tot de druk op de gezondheidszorg. Het alarmniveau wordt vastgesteld op grond van de indicator in dat blok met het hoogste risiconiveau.

Druk van de zorg

De bezetting van bedden op de IC (intensieve zorgen) vertoont een dalende trend, waarbij alle eilanden een laag risico voor deze indicator vertonen, behalve Gran Canaria, dat schommelt tussen een middelmatig en een laag risico.

De bezetting van conventionele bedden is middelmatig op Gran Canaria en Tenerife, terwijl Fuerteventura en Lanzarote schommelen tussen middelmatige en gecontroleerde circulatie. La Palma loopt een hoog risico wat de conventionele bedbezetting betreft, terwijl El Hierro en La Gomera zich in een gecontroleerde omloop bevinden.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames als gevolg van COVID-19 ligt op een laag risiconiveau op Gran Canaria, Tenerife en La Palma, en op een gecontroleerd circulatieniveau op de overige eilanden.

Canarische Eilanden schorten beperkingen op, dit betekent:

 1. Algemene capaciteit: deze zal 100% zijn, zowel in openlucht als binnen.
 2. Culturele activiteit: de maximumcapaciteit, ongeacht of deze al dan niet als een massa-evenement wordt beschouwd, bedraagt 100%, zowel binnen als buiten.
 3. Openbare schouwspelen: Culturele, recreatieve, vrijetijds- en amusementsactiviteiten, met inbegrip van sport, die sporadisch plaatsvinden op andere plaatsen dan inrichtingen die bestemd zijn voor de gebruikelijke uitoefening van een dergelijke activiteit, hebben zowel in de openlucht als binnen een maximumcapaciteit van 100%, ongeacht of het publiek staande of zittende blijft, evenals het nuttigen van voedsel is toegestaan.
 4. Federatieve en niet-gefedereerde, professionele en niet-professionele sportactiviteiten: Deze zullen worden toegestaan in openlucht of in gesloten ruimten, waarbij de interpersoonlijke afstand van 2 meter zoveel mogelijk in acht moet worden genomen.
 5. Groepen van personen: Er wordt geen beperking opgelegd.
 6. Gezondheidszorg: Zorginstellingen zullen de capaciteit en de groepen mensen niet beperken.
 7. Sluitingstijden: De instellingen zullen terugkeren naar de sluitingstijden die golden vóór de uitbraak van de pandemie en dansen zal worden toegestaan.
 8. Trainingen, wedstrijden en sportevenementen: de capaciteit van het publiek zal 100% bedragen in zowel open als gesloten ruimten en de maatregelen van de Overeenkomst van de Interterritoriale Raad van het Nationaal Gezondheidssysteem van 16 februari 2022 betreffende maatregelen voor massale sportevenementen, met inbegrip van die van de Liga Beroepsvoetbal en de Liga ACB, zullen worden toegepast.
 9. Kinder- en jeugdkampen: De capaciteit mag 100% bedragen voor zowel openlucht- als overdekte activiteiten.
 10. Kamperen, niet-sociale herbergen en kampen met overnachting zijn terug toegestaan.
 11. Ook dansen, fiestas, festivals, openluchtdansen en volksdemonstraties keren terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 reacties

 1. Sharon schreef:

  Moet er nog getest worden ? Als je niet gevaccineerd bent en geen herstelbewijs meer hebt , geeft dat problemen?

 2. Broeckx Marc schreef:

  Dit is geweldig goed nieuws en stelt ons uiterst tevreden.
  Mogen wij hopen dat het zo blijft.

Ook interessant om weten…